Psychosociale risico's op het werk

Testez ici comment vous vous sentez au travail
Relaties

Wanneer een persoon of groep zich niet goed in zijn vel voelt op het werk door een slechte verstandhouding met collega’s, spreken we van relationele moeilijkheden. Voorbeelden hiervan zijn conflict- of misbruiksituaties.

Meerbepaald precies spreken we over:

  • geweld wanneer een persoon fysiek of psychisch bedreigd of aangevallen wordt.
  • pesterijen wanneer één of meerdere perso(o)n(en) herhaaldelijk slachtoffer zijn van onrechtmatig en ongewenst gedrag
  • ongewenst seksueel gedrag wanneer een persoon te maken krijgt met ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie. 

Al deze gedragingen tasten het psychologisch evenwicht aan van een werknemer. Het kan angst-, agressie- en stressstoornissen, depressies én soms ook posttraumatische stress uitlokken. Dikwijls heeft het ook tot gevolg dat werknemers hun voeling met de arbeidswereld verliezen. Soms stoppen ze zelfs helemaal met werken.

De negatieve impact van pesterijen beïnvloedt de hele werkvloer en creëert een slecht arbeidsklimaat dat een daling van de kwaliteit in het afgeleverde werk met zich meebrengt.

Meer info vind je op www.respectophetwerk.be