Psychosociale risico's op het werk

Testez ici comment vous vous sentez au travail
Alcohol en drugs

De consumptie van alcohol en drugs op het werk is complex en tegenstrijdig tegelijk. Werknemers consumeren alcohol op het werk niet alleen in geval van problemen, maar ook op momenten van ontspanning. Ze zoeken naar de gewenste effecten (ontspanning) die problematisch kunnen worden (overmatig gebruik, verslaving). Omgekeerd kan privéconsumptie zich ook voortzetten op de werkplek.

Er zijn allerlei redenen voor alcohol- of druggebruik op het werk. Sommige mensen ontsnappen hiermee aan een verslechterd arbeidsklimaat of bekampen hiermee de verveling of angsten. Anderen gebruiken alcohol en drugs om het hoofd te bieden aan de hoge werkdruk of –last. Het gebruik wordt dan een middel om stand te houden op het werk.

De consumptie van alcohol en drugs kan wijzen op belangrijke problemen. Ze kan bijvoorbeeld duiden op een dysfunctioneren in het werkmilieu. Daarom is het belangrijk zich niet te beperken tot strafmaatregelen of toelatingsvoowaarden maar is het uitbouwen van een globale preventieve aanpak die rekening houdt met de verschillende organisationele aspecten van het werk noodzakelijk.

Alcohol en drugs verhogen bepaalde risico’s en het optreden van schadelijke neveneffecten zoals een toename in fouten, meer ongevallen, verlaagde productiviteit, absenteïsme, conflicten tussen werknemers,…

Meer info vind je op www.respectophetwerk.be