Psychosociale risico's op het werk

Testez ici comment vous vous sentez au travail
Stress

Stress is één van de meest voorkomende psychosociale risico’s in bedrijven en organisaties. Het heeft een negatieve invloed op de psychische en fysieke gezondheid en het welbevinden maar ook op de veiligheid en de productiviteit van werknemers.

Stress treedt op wanneer de werknemer het gevoel heeft dat hij niet over de nodige middelen beschikt om zijn of haar taken goed uit te voeren. Er ontstaat een kloof tussen de eisen van de werkomgeving en de middelen die de werknemer kan gebruiken om aan die eisen te voldoen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een te hoge werkdruk, een onduidelijke taakomschrijving, te weinig collegialiteit of te hoge klanteisen.

Al na enkele weken kunnen er duidelijk fysieke of psychische symptomen optreden die in bepaalde gevallen kunnen leiden tot hart- en vaataandoeningen, een depressie of spier- en gewrichtspijnen.

Ook voor het bedrijf zijn de gevolgen niet min: verhoogd absenteïsme, verminderde motivatie, meer arbeidsongevallen, een negatief bedrijfsimago en een verslechtering van het sociaal klimaat.

Stress op het werk kan vermeden worden door in de eerste plaats goede organisatievormen en arbeidsomstandigheden te creëren die geen bedreiging vormen voor de veiligheid en de psychische en fysieke gezondheid van de werknemers.

Meer informatie op: www.respectophetwerk.be